حرف دل

ای آسمانی!

ای آسمانی!

جز در سراي چشم تو جايي ندارم

اي آسماني! بي تو فردايي ندارم

دل دادمت گفتي كه جان ميخواهم از تو

جانم بگير اي نازنين! نايي ندارم

دل داده ام جان ميدهم حتي برايت

جان ميسپارم راحت امايي ندارم

شب تا سحر مستم به روياي نگاهت

آخر به جز چشم تو رويايي ندارم

گويند سر كن نغمه اي بلبل در اين باغ

تا تو نباشي شوق غوغايي ندارم

ديگر بيا دستم بگير اي آسماني

ديگر توان درد تنهايي ندارم

درباره نویسنده

رضا گشتاسبی

ارسال نظر