حرف دل

گاهی…

حرف دل

حرف دل

گـــــــــــاهی

گمان نمی کنی ولی می شـــود

گاهی نمی شود که نمــی شــــود که نمیشــود

گاهـــــــــــــــی هزار دوره دعا بی اجابت اســـت

گاهی نگفته قُــــــــــــــرعه به نام تو می شـــود

گاهی گدای گدایی و بخـــــــــــــــت یار نیســـت

گاهی تمام شــــــــــهر گدای تو می شـــــــود “

درباره نویسنده

رضا گشتاسبی

ارسال نظر